# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
سامان رشیدی 52 7937 120 13
میثم شکوری 15 755 21 1
حمیدرضا فرشی فصیح 3 141 2 2
الیاس لکزیان 2 8 0 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
سامان رشیدی 48 6458 171 180
میثم شکوری 14 609 31 37
حمیدرضا فرشی فصیح 3 89 6 3
الیاس لکزیان 1 1 3 5
Top