# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
سامان رشیدی 49 6666 109 13
میثم شکوری 15 563 18 1
حمیدرضا فرشی فصیح 3 126 2 2
الیاس لکزیان 1 5 0 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
سامان رشیدی 46 5520 153 156
میثم شکوری 13 466 30 35
حمیدرضا فرشی فصیح 3 83 6 3
الیاس لکزیان - - - -
Top