# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
سامان رشیدی 55 9624 144 13
میثم شکوری 17 942 23 1
حمیدرضا فرشی فصیح 4 175 4 2
الیاس لکزیان 2 12 0 3
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
سامان رشیدی 50 7880 201 202
میثم شکوری 16 797 32 38
حمیدرضا فرشی فصیح 4 115 7 4
الیاس لکزیان 1 2 4 5
Top