# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
سامان رشیدی 55 9496 142 13
میثم شکوری 17 925 23 1
حمیدرضا فرشی فصیح 4 172 3 2
الیاس لکزیان 2 12 0 3
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
سامان رشیدی 50 7785 200 201
میثم شکوری 16 784 32 38
حمیدرضا فرشی فصیح 4 112 7 4
الیاس لکزیان 1 2 4 5
Top